מדיניות דיבידנד
vbx

 

סלע קפיטל פועלת מתוך שאיפה מתמדת לייצר ערך לבעלי מניותיה דרך מקסום תזרימי המזומנים שלה, השבחת נכסיה והגדלת תשלומי הדיבידנד שהיא מחלקת לבעלי מניותיה לאורך שנים.
 
מדיניות הדיבידנד של החברה היא לחלק דיבידנד שנתי אשר לא יפחת ממלוא ההכנסה השנתית החייבת. הדיבידנד מחולק ל- 4 תשלומים אשר מוכרזים בכל רבעון קלנדרי.  
 
 

גידול בתשלומי דיבידנד (במיליוני ש"ח)